Regulamin sklepu internetowego

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Wymogi techniczne
 4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień
 5. Zasady i formy płatności
 6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów
 7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 10. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy nowHearing ul. Wierzbicka7/1, 26-600 Radom
zwanej dalej „Sprzedawcą”. Adres poczty elektronicznej: kontakt@nowhearing.pl

§ 1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i
odwrotnie:

 1. Sklep Internetowy nowHearing (zwany dalej „Sklepem„) – serwis internetowy działający pod adresem
  https://nowhearing.pl umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów.
 2. Klient – strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do
  czynności prawnych i ukończone 18 lat (zwana dalej „Konsumentem„) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej
  firmą„).
 3. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności,
  zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie https://nowhearing.pl który Klient może w każdej chwili
  przeglądać
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w
  szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze
  bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na
  stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych
wymagań technicznych:

 1. Dostęp do sieci Internet
 2. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Ja-vaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome,
  Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” pod prawidłowo wypełnionym formularzem
  Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie z
  obowiązkiem zapłaty” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych
  danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w
  najbliższym dniu roboczym.
 5. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają
  kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej
  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 7. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
  https://nowhearing.pl Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Cena przekreślona odwołuje się do ceny sprzed promocji lub do średniej ceny rynkowej tego samego produktu.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odebrania zamówionych Produktów przez Kupującego.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

  • Przelew tradycyjny (płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza
   anulowanie zamówienia).
 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

  13 1050 1793 1000 0097 3497 7193

  Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia
  faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w
  najbliższym dniu roboczym.
 2. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie Polski.
 3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:

  a) Przesyłka kurierska

  b) Bezpośrednio przez Sprzedawcę

 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w
  formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
  uszkodzenia Produktu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kupujący Konsument ma prawo w terminie 7 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie. Do
  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
  pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Informacje dotyczące możliwości i sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna –
  sprzedaży zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa
  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie
  Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności z potrąceniem kosztów przesyłek.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
  chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest
  niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2
  (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: kontakt@nowhearing.pl lub w formie pisma
  wysłanego pocztą na adres nowHearing, ul. Wierzbicka7/1, 26-600 Radom.

 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób
  odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
 4. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo
  złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady
  fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego
  terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne
  są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz
  pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za
  wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w
  żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed
  wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu
  Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w
  celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu
  https://nowhearing.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020.